வாக்குத்தத்தச் செய்தி – நிறைவானது வரும்போது… – போதகர் ஆல்வின் தாமஸ் – Mar., 2019

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,

இந்த மாதம் கர்த்தர் கொடுத்த விசேஷித்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை உங்களுக்கு எழுதுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். ஜெபத்துடன் கருத்தாய் வாசித்து, வாக்குத்தத்த வசனங்களை அறிக்கையிட்டு சுதந்தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

நிறைவானது வரும்போது, குறைவானது ஒழிந்துபோம். (1 கொரிந்தியர் 13:10)

உலகமானது தள்ளப்பட்ட தூதர்களால் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் யாரும் நிவர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு குறைக்குள் இருந்தது. அப்பொழுது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ஆறு நாட்களில் தம் வார்த்தையால் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து, இந்த பூமியை நிறைவுள்ளதாய் மாற்றினார். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் காணப்படுகிற குறைவை, வெறுமைகளை மாற்றி, நிறைவைக் கட்டளையிடப்போகிறார். எந்தப் பகுதியிலே நீங்கள் குறைவுபட்டிருக்கிறீர்களோ, அந்தபகுதியிலே நிறைவைக் காணப்போகிறீர்கள். உங்களுடைய மிகப்பெரிய தேவைகளை அவர் சந்திக்க போகிறார். உங்கள் அறிவுக்கு எட்டாத அதிசயமான காரியங்களைச் செய்து, தம்முடைய நாமத்தை உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படுத்தப்போகிறார். இது எப்படியாகும்? யாராலும் நிரப்பமுடியாத குறைவு என் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது என்று ஒருவேளை நீங்கள் புலம்பிக்கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, அவர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் (எபேசியர் 1:23) மனிதனால் ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் நிரப்ப முடியும். ஒரு பகுதியில்தான் உங்களை திருப்தி செய்ய முடியும். ஏதாவது ஒரு காரியத்தை தான் நிறைவேற்ற முடியும். ஆனால் தேவன், எல்லாகுறைவுகளையும் எல்லா விதங்களிலும் நிறைவாக்கமுடியும். அவர் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிறவர். அவர் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாய் கிரியை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

நிறைவுள்ள திரித்துவ தேவன்

திரியேக தேவன் நிறைவுள்ளவர். அவரிடத்தில் ஒரு சிறு விஷயத்தில் கூட குறைவு என்பதே கிடையாது-. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம்பண்ணுகிற பிதாவாகிய தேவன், இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப்போல அழைக்கிறவர். அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை. குமாரனாகிய கிறிஸ்து, பரிபூரணர். அவரிடத்தில் கடுகளவேனும் குறையை கண்டுபிடிக்க இயலாது. ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்திலுள்ளவைகளும் பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும், கர்த்தத்துவங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும், அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. (கொலொசேயர் 1:16) மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னில்தான் நிறைவுள்ளவர். ஆவி ஊற்றப்படும் போது, வனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளியாக மாறும். ஆம், ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் காணப்படுகிற குறைகளை மாற்றி, நிறையப்பண்ணுகிறவர். இப்படிப்பட்ட திரியேக தேவனை ஆராதித்துக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் குறைவு என்பதே கிடையாது. நீங்கள் எதிர்பார்த்திராத நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்யப்போகிறார். ஒளி வரும்போது எப்படி தானாகவே இருள் விலகி விடுகிறதோ, அதுபோல நிறைவானவர் உங்களுக்குள் வரும்போது, எல்லாக்குறைவுகளும் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடிவிடும். நம்முடைய தேவன் அவாந்திரவெளியை தண்ணீர்த்தடாகமாகவும், வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றுகளாகவும் மாற்றுகிறார். ஆகவே எதைக்குறித்தும் சோர்ந்துபோகாமல், கர்த்தர் மேல் விசுவாமுள்ளவர் களாயிருங்கள். உங்கள் குறைவுகள் மாறப்போகிறது.

கீழ்ப்படிகிறவர்களின் நிறைவு

இயேசு கிறிஸ்து கெனேசரத்துக் கடலருகே நின்றபோது, திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தைக் கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற இரண்டு படவுகளைக் கண்டார், மீன்பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டிறங்கி, வலைகளை அலசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்தப்படவுகளில் ஒன்றில் ஏறினார். அது சீமோனுடையதாயிருந்தது. அதைக் கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனைக்கேட்டுக்கொண்டு, அந்தப்படவில் உட்கார்ந்து, ஜனங்களுக்குப்போதகம்பண்ணினார் (லூக்கா 5:1-3)

இரவு முழுவதும் முயற்சி செய்தும் ஒரு மீன் கூட கிடைக்காமல் வந்த சீமோனுடைய படகில் ஏறி, இயேசுகிறிஸ்து மக்களுக்கு போதித்துக்கொண்டிருந்தார். தோல்வியின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த சீமோனை நோக்கி, கொஞ்சம் ஆழத்திற்கு கொண்டு சென்று வலைகளைப்போடுங்கள் என்றார். ஒரு மீன் கூட கிடைக்காததால் வலைகளில் ஏதேனும் ஓட்டை, பிரச்சனை இருக்குமோ என்று பழுதுபார்த்துக் கொண்டிருந்த சீமோனிடம் மீண்டும் வலையை போடு என்று சொன்னபோது, கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டினார். ஆனாலும் உமது வார்த்தையின்படி வலையைப்போடுகிறேன் என்று கீழ்ப்படிந்து, வலையைப்போட்டார்.

அன்பானவர்களே,

தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிதல் என்பது சற்று கடினம்தான். அவருடைய எண்ணங்களை புரிந்துக்கொள்ள முடியாததுதான். என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல, என் வழிகள் உங்கள் வழிகள் அல்ல என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆகவே, சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது, கர்த்தருடைய அறிவு எனக்கு எட்டாத உயரமும், மிகுந்த ஆச்சரியமு மாயிருக்கிறது என்று வர்ணிக்கிறார். வாழ்க்கையில் குறைவையே கண்ட சீமோன், கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து, வலையை போட்டவுடன், வேதம் சொல்லுகிறது, வலை கிழிந்து போகத்தக்கதான மீன்களைப் பிடித்தார்கள் என்று. இயேசுவின் வார்த்தைக்கு கீழ்படிவதற்குமுன் ஒரு மீன்கூட இல்லை. ஆனால் எப்பொழுது வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தாரோ அப்பொழுது எல்லா குறைவுகளையும் மாற்றி, அதிகமான நிறைவை கட்டளையிட்டார். அதுமட்டுமல்லாமல், மற்றப் படவிலிருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்குச் சைகைகாட்டினார்கள்; அவர்கள் வந்து, இரண்டு படவுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். பாருங்கள், என்ன ஒரு ஆச்சரியம்! கீழ்படிதலினால் எவ்வளவு பெரிய நிறைவு, ஆசீர்வாதம்.

அன்பானவர்களே,

நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறீர்களா? சிறு காரியம் தான். ஆனால் அதற்கு செவி கொடுக்கும்போது, வருகிற ஆசீர்வாதம் கணக்கிலடங்காதது. எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவனாகிய கர்த்தருக்கு காலியான படகை பார்த்தவுடன், அதை நிரப்ப வேண்டும் என்ற ஆசை. ஆகவே, சீமோனை கொஞ்சம் ஆழத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறார். ஆழத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற சீமோனை நிரப்புகிறார். ஆம், ஆழம் என்பது கிறிஸ்துவில் கொண்ட ஆழம். அவரோடு உறவாட உறவாட உங்களை அவர் நிரப்புகிறார். ஒரு படகு அல்ல, இரண்டு படவுகள் அமிழத்தக்கதான மீன்களைப்பிடித்தார்கள். நிறைந்து வழிகிற அளவுக்கு தேவன் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்போகிறார். பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்படிதல் உத்தமம் என்று வேதம் கூறுகிறது. சிறு சிறு காரியத்தில் நீங்கள் கீழ்படியும்போது, தேவன் அளவில்லாமல் உங்களை நிரப்புவார். எத்தனையோ வருடங்கள் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடிக்கிற சீமோனுக்கு தெரியாதா என்ன? ஆனாலும் உமது வார்த்தையின்படி வலையைப்போடுகிறேன் என்று கீழ்படிந்தவுடன் நிறைவான ஆசீர்வாதம்.

கீழ்படிந்த சீமோனுக்கு மட்டும் ஆசீர்வாதம் அல்ல… கூட இருந்த மற்ற மீனவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதம். ஆம், நீங்கள் கீழ்படியும்போது, உங்களுக்கு மாத்திரம் நிறைவு அல்ல. உங்கள் மூலமாய் உங்கள் கம்பெனிக்கும், குடும்பத்திற்கும், நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் நிறைவு. அது எதனால் ஏற்படும்-? நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்படிதல் மூலமாய் உண்டாகப்போகிறது.

கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கு நிறைவு

சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும், கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது (சங்கீதம் 34:10)

கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களின் வாழ்க்கையில் குறைவு என்பதே கிடையாது. ஆனால் அனுதினமும் கர்த்தரைத் தேடுகிறீர்களா? என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. காட்டுக்கே ராஜாவான சிங்கத்தின் குட்டிகள் கூட பட்டினியாயிருக்கும். ஆனால் அனுதினமும் கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாய்க் கொண்டு, அவரையே சார்ந்திருக்கிறவர்களின் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் நிறைவுதான். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் (மத்தேயு6:33) ஆம், நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, கர்த்தருடைய முகத்தை தேடுவீர்களானால், உடுத்துவதற்கு, உண்பதற்கு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமேயில்லை.

கானாவூரில் நடைபெற்ற கலியாண விருந்திற்கு இயேசுகிறிஸ்துவும் அவருடைய சீஷர்களும் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். அப்பொழுது விருந்தில் திராட்சை ரசம் குறைவுபட்டபோது, கலியாண வீட்டுக்காரர்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. அப்பொழுது இயேசுகிறிஸ்துவை அணுகிய போது, அவர் ஆறு கற்சாடிகளில் தண்ணீரை நிரப்பச் சொன்னார். அவர்களும் நிரப்பினர். பின்னர் அவற்றை எடுத்து பரிமாறினபோது, முந்தைய திராட்சை இரசத்தை விட இந்த திராட்சை ரசம் மிகவும் ருசியுள்ளதாயிருக்கிறது என்று மெச்சிக்கொண்டனர். ஆம், கலியாண வீடுகளில் உணவுகள் குறைவுபட்டால் கலியாண வீட்டுக்காரர்களுக்கு மிகவும் அவமானத்தைத் தரும். ஆனால், அவர்கள் இயேசுகிறிஸ்துவை நாடினபோது, அந்தக்குறைவை நிறைவாய் மாற்றி, அந்த வீட்டாருக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தினார்.

உலகின் முதல் குடும்பத்தை பிசாசானவன் வஞ்சித்து ஏமாற்றி அவர்களின் நிறைவுகளையெல்லாம் பறித்துக்கொண்டான். ஆனால் புதிய குடும்பமாகப்போகிற இந்த திருமண நாளில் எந்த ஒரு குறைவும் வரக்கூடாது என்பதற்காக தேவன் தமது முதலாவது அற்புதத்தை செய்தார். பிரியமானவர்களே, என் வாழ்க்கை மாரா போல் கசப்பாயிருக்கிறது. என் குடும்பத்தில் நிறைவு காணப்படவில்லை என்று புலம்பிக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நிறைவான ஆவியானவர் எல்லா குறைவுகளையும் மாற்றுவார். மண்ணான கற்சாடியில் தண்ணீரை ஊற்றியதும் அது திராட்சை ரசமாக மாறினது போல, மண்ணான மனிதனாகிய உங்கள்மேல் ஜீவத்தண்ணீராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படும்போது, உங்கள் குறைவுகளெல்லாம் நிறைவாக மாற்றப்படும்.
ஆகவே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுவது மிக அவசியம். இயேசுகிறிஸ்து மரித்து, உயிர்த்து பரமேறுவதற்கு முன்பு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்குச் சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்குத் தந்தருளுவார் என்றார். இந்த தேற்றரவாளன் எப்பொழுதும் உங்களோடிருக்கிறார். ஆகவே, நீங்கள் அவரைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நிச்சயம் உங்களுக்கு நிறைவுதான்.

விடாய்த்த ஆத்துமாவிற்கு நிறைவு

நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவைச் சம்பூரணமடையப்பண்ணி, தொய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன். (எரேமியா 31:25)
நம்முடைய தேவன். ஆத்துமாவின்மேல் கரிசனையுள்ளவராயிருக்கிறார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். ஆம், வருத்தத்தோடு வியாகுலத்தோடு இருப்பவர்களின் ஆத்துமாக்களை ஆனந்தத்தால் நிரப்புகிறார். சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும், அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் என்று இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசனமாக உரைக்கிறார். ஆம், துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தால் நிறையப்பண்ணுகிறார். அவர் நொறுங்குண்ட இருதயமுள்ளவர்களுக்கு சமீபமாயிருந்து, நருங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிறார் (சங்கீதம் 34:18) மேலும் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கி, அவர்களுடைய காயங்களை கட்டுகிறார் (சங்கீதம் 147:3). நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார்; உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான், பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன் (ஏசாயா 57:15) என்று தேவனாகிய கர்த்தர் விடாய்த்த ஆத்துமாவை தேற்றுகிறார்.
குடும்பத்தில் அன்பு கிடைக்கவில்லை, எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள், கடந்த காலத்தில் செய்த தவறுகளை சுட்டிக்காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் என்னவாயிருக்குமோ என்று புலம்புகிறீர்களா? வியாபாரத்தில் வருமானமே இல்லை, கடன்சுமை மிகவும் அதிகமாயிற்று, என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை, பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியவில்லையே என தவித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? வியாதியால் மிகவும் நொந்துபோயிருக்கிறேன், இதனிமித்தம் மனதில் சமாதானமே இல்லை என அங்கலாய்த்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையேயில்லை. காரணம் நிறைவானவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். எல்லா குறைவுகளும் உங்களை விட்டு ஓடிவிடும். தம்முடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தையால் உங்களை மகிழ்ச்சியாக்குவார்.

வாக்குத்தத்தச் செய்தி – எக்காள சத்தம் – போதகர் ஆல்வின் தாமஸ் – Feb., 2019

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே,
ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த மாதம் கர்த்தருடைய சத்தமாகிய எக்காள சத்தம் பற்றிய வெளிப்பாடுகளையும் மகத்துவங்களையும் உங்களுக்கு எழுதுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எக்காளத்தைக் குறித்ததான மறைக்கப்பட்ட, மறக்கப்பட்ட சத்தியங்களை விளங்கிக்கொள்ள ஜெபத்துடன் வாசியுங்கள். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு இடைப்படுவாராக!

எக்காளம்

குடு, ராம் (Kudu, Ram) என்கிற ஆடுகளின் கொம்பிலிருந்து எக்காளங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றது. இதை எபிரேய மொழியில் ஷொஃபார் (SHOFAR) என்று அழைப்பார்கள். எக்காள சத்தமானது முதன் முதலில் கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே, சீனாய் மலையில் கர்த்தரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தபோது உண்டாயிற்று. (யாத்திராகமம் 19:19) எக்காளத்தை எப்போது ஊத வேண்டும்? எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஆகமங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இஸ்ரவேலர்கள் கொண்டாடுகிற பண்டிகைகளில் எக்காள பண்டிகையும் உண்டு. அது எக்காள சத்தத்தின் ஞாபகக்குறியாக கொண்டாடுகிற பண்டிகையாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். மாதப்பிறப்பிலும், நியமித்தக் காலத்திலும், பண்டிகைகளிலும் எக்காள சத்தம் தொனிக்கப்பட வேண்டும் (சங்கீதம் 81:3). நாம் சில நேரங்களில் சில காரியங்களுக்காக உபவாசம் இருக்கிறோம். ஆனால் உபவாசம் எந்தவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, எப்படி செயல்படுகிறது என்பதும் தெரிவதில்லை. ஆனால் உபவாசம் வேலை செய்கிறது. அது போலவே, ஆவிக்குரிய உலகத்தை இயக்கும் வல்லமையுள்ள ஆயுதமாக எக்காள சத்தம் செயல்படுகிறது.

நீங்கள் ஒரு எக்காளம்

எக்காளமானது பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியர்கள் கையில் இருந்தது. எரிகோ பட்டணத்தை சுற்றி வரும்பொழுது, ஆசாரியர்கள் எக்காளத்தை ஊதினார்கள்; ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தவுடன் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. (யோசுவா 6:20) இஸ்ரவேலர்களை நியாயம் விசாரித்த ஏகூத், கிதியோன் போன்ற நியாயாதிபதிகள் எக்காளம் ஊதியபோது, மீதியானர்கள், எதிரிகள் முறியடிக்கப்பட்டார்கள். கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் துதிக்கிறவர்கள் எக்காள இசையோடு கர்த்தரைத் துதித்தபோது, தேவனுடைய மகிமை ஆலயத்தை அளவில்லாமல் நிரப்பிற்று. மேலும் பட்டணத்தை காக்கிற காவற்காரர்கள் எக்காளத்தை வைத்திருந்திருந்தார்கள். ஆபத்து வரும்போது, எக்காளத்தை ஊதுவார்கள்; பட்டணமே காக்கப்படும் (எசேக்கியேல் 33:3) அதற்கும் மேலாக பரலோகத்திலிருக்கிற தூதர்கள் எக்காளங்களை ஊதினபோது, பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன (வெளி.8:7&13) என வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கின்றோம். மேலும் இந்த கொம்பில், அபிஷேகம் பண்ணும் தைலம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். இஸ்ரவேலர்கள் ஆட்டின் கொம்பிலே தைலத்தை நிரப்பி, இரண்டு பக்கமும் மெழுகினால் அடைத்திருப்பார்கள். ஞானதிருஷ்டிகாரராகிய சாமுவேல், தைலக்கொம்பை எடுத்துக்கொண்டு வந்து தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினார்.

ஆட்டின் கொம்பிலிருந்து எடுக்கப்படும் எக்காளமானது, ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாயிருக்கிறது. கர்த்தர் என் கன்மலையும், என் கோட்டையும், என் இரட்கரும், என் தேவனும், நான் நம்பியிருக்கிற என் துருகமும், என் கேடகமும், என் இரட்சணியக் கொம்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார். (சங்கீதம் 18:2) தாவீது இரட்சணியக்கொம்பு என கர்த்தரை வருணிப்பது கிறிஸ்துவைதான். அவர்தான் இரட்சகர். தேவாலயத்தில் தரித்திருந்த சிமியோன், பிள்ளையாகிய இயேசுவை கண்டு, உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றும். (லூக்கா 2:32), சகரியா தீர்க்கதரிசி, தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்தில் நமக்கு இரட்சணியக் கொம்பை ஏற்படுத்தினார் என்று சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி சொல்லுகிறார்.

இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான கிரியைகளைச் செய்கிற எக்காள சத்தத்தை தொனிக்கிற எக்காளமாய் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். எக்காள சத்தம் சாதாரணமானவைகளை அசாதாரணமாக மாற்றும்.

அந்தப்படி எக்காளமும் விளங்காத சத்தமிட்டால் எவன் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணுவான்-? (1 கொரிந்தியர் 14:6) பட்டணத்தைக் காக்கிற காவற்காரன், எதிரி வரும்போது எக்காளம் ஊதுவான். அப்பொழுது ஜனங்கள் எச்சரிப்படைவார்கள். காவற்காரன் ஊதுகிற எக்காளத்தின் சத்தம் ஜனங்களுக்கு விளங்கவில்லையென்றால் அவர்கள் எப்படி எச்சரிப்படைந்து விழித்துக்கொள்ளுவார்கள்? தேசத்திற்கு வரப்போகிற அழிவை விளங்கப்பண்ணுகிற தெளிவான சத்தத்தை உடைய எக்காளமாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம். எக்காள சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்வது சாதாரண காரியமல்ல. எதிரிகள் இரவு நேரத்தில், மனுஷர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பட்டணத்திற்கு விரோதமாக வந்து, முற்றுகையிட்டு கொள்ளையடிப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் காவற்காரனாய், பட்டணம் பாதுகாக்கும்படி விழித்திருந்து திறப்பில் நிற்க வேண்டும்.

எக்காள சத்தம் & எச்சரிப்பின் சத்தம்

காவற்காரன் தேசத்தின்மேல் பட்டயம் வருவதைக்கண்டு, எக்காளம் ஊதி, ஜனங்களை எச்சரிக்கும்போது…(ஏசாயா 33:3)
காவற்காரர்கள் பட்டணத்தின் வாசல்களிலும், மலைகளிலும் காவற்காரர்கள் நின்றுக் கொண்டு, சத்துருக்கள் யாராவது உள்ளே நுழைகிறார்களா? என இரவும் பகலும் கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஒருவேளை எதிரிகள் யாராவது உள்ளே நுழைவது போல தெரிந்தால், எக்காளத்தை சத்தமாக ஊதி, எச்சரிப்பின் சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்வார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் எச்சரிப்படைந்து, சத்துருவுக்கு விரோதமாக போரிட தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுவார்கள்.

யோவேல் தீர்க்கதரிசி, எக்காளங்களை ஊதுங்கள்; எச்சரிப்பின் சத்தமிடுங்கள், கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாயிருக்கிறது (யோவேல் 2:1) என அறைகூவல் விடுக்கிறார். இயேசுகிறிஸ்துவின் முதல் வருகையிலே, வழியை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக யோவான்ஸ்நானகன் என்கிற தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் முன்னமே அனுப்பி, மனந்திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்ஜியம் சமீபமாயிருக்கிறது, தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது; அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி, தமது கோதுமையைக் களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்; பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் (மத்தேயு 3:12) என்ற எச்சரிப்பின் சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்தது போல, இயேசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு ஒரு கூட்ட ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக, எச்சரிப்பின் சத்தத்தை முழங்கும்படியாக, கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசன சந்ததியை எழுப்புகிறார். அந்த தீர்க்கதரிசன சந்ததி நீங்களும் நானும்தான். நம்முடைய வேலை எக்காள சத்தத்தைப்போல வரப்போகும் அழிவிலிருந்து ஜனங்களை விடுவிக்க எச்சரிக்க வேண்டும்.

காவற்காரன் பட்டயம் வருவதைக் கண்டும், அவன் எக்காளம் ஊதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும், பட்டயம் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரிக்கொள்ளுகிறது உண்டானால், அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரிக்கொள்ளப்பட்டான். ஆனாலும் இரத்தபழியைக் காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன் (எசேக்கியேல் 33:6)

மேலும், காவற்காரன் தேசத்திற்கு வரப்போகும் தீங்கைக் கண்டும், ஜனங்களை எச்சரிக்கப்படாமல் இருந்தால், கர்த்தர் அவனை நியாயம் விசாரிப்பார் என்று வேதாகமம் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. “மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாராரே, நானும் அவருடன் பறந்து செல்வேன்” என்ற கீர்த்தனைப் பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருந்தால் மாத்திரம்போதாது. உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள், அறிமுகமானவர்கள் மட்டுமல்லாது எல்லாருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தீர்களா? நீ ஆயத்தப்படு, உன்னுடனே கூடின உன் எல்லாக் கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து; நீ அவர்களுக்கு காவலாளனாயிரு (எசேக்கியேல் 38:7) என்று எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி மூலமாக கர்த்தர் உரைக்கிறார். ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கர்த்தர் உங்கள் கைகளில் இன்று கொடுக்கிறார். கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக, எச்சரிப்பின் சத்தமாகிய எக்காள சத்தத்தை ஊதும் காவற்காரனாய், ஜனங்களை எச்சரிக்கும்படியாக அழைத்திருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் உங்கள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுங்கள்.

எக்காள சத்தம் & கர்த்தருடைய சத்தம்

கர்த்தருடைய நாளில் அவிக்குள்ளானேன்; அப்பொழுது எனக்குப் பின்னாலே எக்காளசத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தைக் கேட்டேன். அது: நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன்… என்று விளம்பினது (வெளி1:10,11)
இயேசுவுக்கு மிகவும் பிரியமான அப்போஸ்தலனாகிய யோவான், பத்மு தீவிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டபோது, கண்ட தரிசனங்களை வெளிப்படுத்தின புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அவர் ஆவிக்குள்ளானபோது, பரலோகத்தில் எக்காள சத்தம் போன்ற சத்தத்தைக் கேட்டார். அந்த சத்தம் நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன் என்று விளம்பினதைக் கேட்டார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில், நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாமே (ஏசாயா 48:12) என்று கூறினவரின் சத்தத்தைக் கேட்டார். ஆம், ஆரம்பமும், முடிவுமாயிருக்கிற முடிவில்லாத கர்த்தருடைய சத்தம் அந்த எக்காள சத்தம்.

எக்காளசத்தம் வரவர மிகவும் பலமாய்த் தொனித்தது; மோசே பேசினான்; தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுமொழி கொடுத்தார். (யாத்திராகமம் 19:19) வேதத்தில் முதன்முதலாக எக்காள சத்தம் தொனிக்கப்பட்டதை இங்கே பார்க்கிறோம். சீனாய் மலையில், மோசேயோடு தேவன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, எக்காள சத்தம் தொனித்தது. தேவன் எக்காள சத்தத்தில் மோசேயோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார். மேலும் எக்காள சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டபோது, மோசே நீர் எங்களோடு பேசும், தேவன் எங்களோடு பேசாதிருப்பாராக! என்று நடுங்கி நிற்கிறதை பார்க்கமுடிகிறது.

எக்காள சத்தம் கர்த்தருடைய சத்தம். ஆகவேதான் எக்காளம் தொனிக்கும்போது, ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாமெல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காளம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் (1 கொரிந்தியர் 15:51,52) கர்த்தர் ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். (1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16,17)

எக்காள சத்தம் தொனிக்கப்படும்போது, பிரேதக்குழிக்குள் வெறும் எலும்பாய் இருக்கிறவர்களின் சதை அழிந்திருந்தாலும், அந்த எலும்பு கேட்கிற அளவுக்கு எக்காள சத்தம் இருக்கும். அவர்கள் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். ஆண்டவர் உங்களையும் அப்படிப்பட்ட எக்காள சத்தமாய் மாற்றப்போகிறார். நீங்கள் கர்த்தருடைய கையில் எக்காளமாய் மாறும்போது, உங்களைக் கொண்டு மரித்தவர்களை உயிரோடே எழுப்புவார். ஆகவே தேவ பிள்ளைகளாகிய நீங்கள், கர்த்தருடைய சத்தமாகிய எக்காள சத்தத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

எக்காள சத்தம் & துதியின் சத்தம்

அவர்கள் அந்தக் கொம்புகளினால் நெடுந்தொனி இடும்போதும், நீங்கள் எக்காளச்சத்தத்தைக் கேட்கும்போதும், ஜனங்கள் எல்லாரும் மகா ஆரவாரத்தோடே ஆர்ப்பரிக்கக்கடவர்கள்; அப்பொழுது பட்டணத்தின் அலங்கம் இடிந்துவிழும். (யோசுவா 6:5)
இஸ்ரவேலர்கள் எக்காள சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்தபோது, எரிகோவின் மதில்கள் நிர்மூலமாக்கப்பட்டன. இன்று கர்த்தர் துதி என்கிற எக்காளத்தை உங்கள் வாயிலே வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதியினால் உயர்த்த உயர்த்த, தேவன் அதில் பிரியப்பட்டு உங்களுக்கு விரோதமாக வருகிற எரிகோ போன்ற தடைகளை உடைத்தெறிவார். யோசபாத்துக்கு விரோதமாக வந்த ஐந்து தேசத்தின் ராஜாக்களை யுத்தமில்லாமல், துதியினால் மேற்கொண்டார்கள். ஆம், யுத்தத்தில் போர்வீரர்களுக்கு முன்பாக பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தைத்துதிக்கவும், ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்னாக நடந்துபோய், கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று கர்த்தரைப் பாடவும், பாடகரை நிறுத்தினான். அப்பொழுது அவர்கள் பாடி துதி செய்யத் தொடங்கினபோது, யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்து பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரரையும், மோவாபியரையும், சேயீர் மலைத் தேசத்தாரையும், ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவரைக் கர்த்தர் எழும்பப்பண்ணினதினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள். (2 நாளாகமம் 20:22) எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம். இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசமாயிருக்கிற கர்த்தரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை.

நாள்தோறும் என் வாய் உமது துதியினால் நிறைந்திருப்பதாக (சங்கீதம் 71:8) கர்த்தராகிய ராஜாவின் சமுகத்தில் பூரிகைகளாலும் எக்காள சத்தத்தாலும் ஆனந்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்கள் (சங்கீதம் 98:6), எக்காள தொனியோடே அவரைத் துதியுங்கள் (சங்கீதம் 150:3) என்று தாவீது சொல்கிறார். ஆம், சத்துருவின் அரண்களை நிர்மூலமாக்க துதி என்கிற எக்காள சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்யுங்கள். அதிகாலையில் எழுந்து கர்த்தரை உயர்த்தும் பாடல்களை பாடி, கர்த்தருடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். துதியினால் சத்துருவை ஓட ஓட துரத்துங்கள்.

எக்காள சத்தம் & ஜெபத்தின் சத்தம்

உங்கள் தேசத்தில் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிற சத்துருவுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்குப் போகும்போது, பூரிக்கைகளை பெருந்தொனியாய் முழங்கக்கடவீர்கள்; அப்பொழுது உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமுகத்திலே நீங்கள் நினைவுகூறப்பட்டு, உங்கள் பகைஞருக்கு நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் (எண்ணாகமம் 10:9)

உங்களுக்கும், தேசத்திற்கும் விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருவை துதியினாலும் ஜெபத்தினாலும் வீழ்த்த வேண்டும். ஜெபம் என்கிற எக்காளத்தை ஊதும்போது, தேவனுடைய சமூகத்தில் நினைவுகூறப்படுகிறோம். “ஜெபத்தைக் கேட்கிறவர்” என்ற நாமத்தை உடையவர், தம்முடைய பிள்ளைகள் கூப்பிடும்போது, நிச்சயமாக பதில் செய்வார். அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னே மறு உத்தரவு கொடுப்பேன், அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன் என்று வாக்குரைத்தவர் காரியங்களுக்கு பதில் செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார்.
ஆனால் தேசத்திற்காக மன்றாட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்களில் வாசித்து பார்க்கும்போது தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கவும், திறப்பில் நின்று மன்றாட்டு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கவும் மனிதர்களைத் தேடுகிறார். ஆம் பரிந்துப் பேசி ஜெபிக்க ஆட்களைத் தேடுகிறார். ஆகவே தேசத்தின் அருவருப்புகளினிமித்தம் பெருமூச்சுவிட்டழுகிறவர்களின் நெற்றியில் அடையாளம் போடு (எசேக்கியேல் 9:4) என்று மன்றாட்டு ஜெப வீரர்களை தனித்து அடையாளப்படுத்துகிறார். மேலும் தேசத்திற்காக அழுது புலம்பி, ஓலமிட்டு அலறு, இடுப்பு நொறுங்க பெருமூச்சுவிடு, மனங்கசந்து அழு (எசேக்கியேல் 21:6) என தேசத்திற்காக மன்றாடுகிற கூட்டத்தை நோக்கி தேவன் எத்தனிக்கிறார்.

தேசத்திற்கு தேவன் என்ன செய்ய நோக்கம் கொண்டிருக்கிறார் என்று அவருடைய இதயத்துடிப்பை அறிந்து அதற்காக ஜெபிக்கும் வீரர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும். தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக்கொண்டவர்களாய், ஆவியின்பட்டயத்தை பிடித்துக்கொண்டு சத்துருவுக்கு எதிராக போராடும் யுத்த வீரர்கள் நீங்கள். பிசாசின் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் ஆத்துமாக்களை மீட்டு, தேவனுக்கு நேராக நடத்தும் கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாதிபதிகள் நீங்கள். இரவு பகலாக தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக மன்றாடும் ஜாமக்காரர்கள் நீங்கள். ஆகவே துதியோடு ஜெபம் என்கிற எக்காளத்தை சத்தமாய் ஊதுங்கள். தேசத்தை பிடித்திருக்கிற பாவத்தின் தலைகள் தெறிக்கப்படட்டும்.

எக்காள சத்தம் & வெற்றியை பிரகடனப்படுத்துகிற சத்தம்

மூன்று படைவீரர்களின் மனுஷரும் எக்காளங்களை ஊதி, பானைகளை உடைத்து; தீவெட்டிகளைத் தங்கள் இடது கைகளிலும், ஊதும் எக்காளங்களைத் தங்கள் வலது கைகளிலும் பிடித்துக்கொண்டு, கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்று சத்தமிட்டு, பாளையத்தைச் சுற்றிலும் அவரவர் தங்கள் நிலையில் நின்றார்கள். அப்பொழுது பாளையத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் சிதறிக் கூக்குரலிட்டு, ஓடிப்போனார்கள் (நியாயாதிபதிகள் 7:20,21)

கிதியோன் எனும் நியாயாதிபதி இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த நாட்களில் மீதியானியர்கள் அவர்களை மிகவும் ஒடுக்கினார்கள். அவர்கள் விளைச்சலை கெடுத்துப்போட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் முந்நூறு படைவீரர்கள் பானைகளையும் தீவெட்டிகளையும் எக்காளங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு மீதியானியருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய போனார்கள். கிதியோனும் 300 படைவீரர்களும் பானைகளை உடைத்து, எக்காளங்களை ஊதினபோது, வெட்டுக்கிளிகளைப்போல திரளாய் பள்ளத்தாக்கிலே படுத்திருந்த மீதியானியர்களும் அமலேக்கியர்களும் சிதறிக்கூக்குரலிட்டு ஓடிப்போனார்கள். பின்பு மீண்டும் எக்காளங்களை ஊதி, கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனின் பட்டயம் என வெற்றியைப்பிரகனடப்படுத்தினார்கள்.

ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதி பிரகடனப்படுத்தும்போது, உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும், அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ராஜ்யங்களாயின; அவர் சதாகாலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் கெம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின (வெளி 11:15) கிதியோனும் அவனுயை சேனைகளும் எக்காளங்களை ஊதி, வெற்றியை பிரகடனப் படுத்தினது போல, நீங்களும் துதி மற்றும் ஜெபம் என்ற எக்காள சத்தத்தை தொனிக்கச் செய்து, வெற்றியைப் பறை சாற்றுங்கள். உங்களுக்கு எதிராக வருகிற தடைகளை வார்த்தையினால் தகர்த்தெறிந்து வெற்றியைப் பிரகடனப் படுத்துங்கள்.